Nordbloms Trycksaker AB (nedan NTAB) tar seriöst på den personliga integriteten därför arbetar vi med att hantera personuppgifter på ett seriöst och ansvarstagande
sätt. Både om det gäller uppgifter som cookies på hemsidor, dataregister i faktureringsprogram och övriga persondata.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.
Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av NTAB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
All behandling av personuppgifter inom NTAB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018
dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, Email.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

NTABs behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du tar kontakt med oss via epost lagrar vi den korrenspondansen och även ditt namn och epostadress för att kunna säkerställa att vi kan hanterar din beställningar och även kommande beställningar och korrektur.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan NTAB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

NTAB har placerat så kallade ”cookies” i vår hemsida, detta är enbart för att ge dig som användare den bästa upplevelsen vid ett besök. Denna information är inget som vi använder eller registerhåller.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra NTABs rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via email och i våra konton i sociala medier.

För att administrera marknadsföringsaktiviteter.

För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

NTAB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om NTAB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

NTAB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

NTAB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för NTABs räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring.
Utförandet av dessa tjänster kan innebära att NTABs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

NTAB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att NTAB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall NTAB.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är NTAB. Om du har frågor rörande hur NTAB behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta NTABs dataskyddsombud via mejl eller via post:

Nordbloms Trycksaker AB

Industrivägen 7

457 45 Hamburgsund

info@nordbloms.se

 

 

Ändring av denna integritetspolicy

NTAB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på NTABs webbsidor.

Maj 2018